Schema Central > OOXML > wml.xsd > w:settings
Advanced search
Need XML Help?

Recommended Reading:

Definitive XML Schema

 

Web Service Contract Design and Versioning for SOA

 

Advanced XML Applications

 

w:settings

Document Settings

Element information

Type: w:CT_Settings

Properties: Global, Qualified

Content

Attributes

None

Sample instance

<w:settings>
  <w:writeProtection/>
  <w:view w:val="none"/>
  <w:zoom w:percent="1"/>
  <w:removePersonalInformation/>
  <w:removeDateAndTime/>
  <w:doNotDisplayPageBoundaries/>
  <w:displayBackgroundShape/>
  <w:printPostScriptOverText/>
  <w:printFractionalCharacterWidth/>
  <w:printFormsData/>
  <w:embedTrueTypeFonts/>
  <w:embedSystemFonts/>
  <w:saveSubsetFonts/>
  <w:saveFormsData/>
  <w:mirrorMargins/>
  <w:alignBordersAndEdges/>
  <w:bordersDoNotSurroundHeader/>
  <w:bordersDoNotSurroundFooter/>
  <w:gutterAtTop/>
  <w:hideSpellingErrors/>
  <w:hideGrammaticalErrors/>
  <w:activeWritingStyle w:lang="" w:vendorID="1" w:dllVersion="1" w:checkStyle="true" w:appName="string"/>
  <w:proofState/>
  <w:formsDesign/>
  <w:attachedTemplate r:id="string"/>
  <w:linkStyles/>
  <w:stylePaneFormatFilter w:val="0FB7"/>
  <w:stylePaneSortMethod w:val="0FB7"/>
  <w:documentType w:val="notSpecified"/>
  <w:mailMerge>
   <w:mainDocumentType w:val="catalog"/>
   <w:linkToQuery/>
   <w:dataType w:val="textFile"/>
   <w:connectString w:val="string"/>
   <w:query w:val="string"/>
   <w:dataSource r:id="string"/>
   <w:headerSource r:id="string"/>
   <w:doNotSuppressBlankLines/>
   <w:destination w:val="newDocument"/>
   <w:addressFieldName w:val="string"/>
   <w:mailSubject w:val="string"/>
   <w:mailAsAttachment/>
   <w:viewMergedData/>
   <w:activeRecord w:val="1"/>
   <w:checkErrors w:val="1"/>
   <w:odso>
     <w:udl w:val="string"/>
     <w:table w:val="string"/>
     <w:src r:id="string"/>
     <w:colDelim w:val="1"/>
     <w:type w:val="database"/>
     <w:fHdr/>
     <w:fieldMapData>...
     </w:fieldMapData>
     <w:recipientData r:id="string"/>
   </w:odso>
  </w:mailMerge>
  <w:revisionView/>
  <w:trackRevisions/>
  <w:doNotTrackMoves/>
  <w:doNotTrackFormatting/>
  <w:documentProtection/>
  <w:autoFormatOverride/>
  <w:styleLockTheme/>
  <w:styleLockQFSet/>
  <w:defaultTabStop w:val="1"/>
  <w:autoHyphenation/>
  <w:consecutiveHyphenLimit w:val="1"/>
  <w:hyphenationZone w:val="1"/>
  <w:doNotHyphenateCaps/>
  <w:showEnvelope/>
  <w:summaryLength w:val="1"/>
  <w:clickAndTypeStyle w:val="string"/>
  <w:defaultTableStyle w:val="string"/>
  <w:evenAndOddHeaders/>
  <w:bookFoldRevPrinting/>
  <w:bookFoldPrinting/>
  <w:bookFoldPrintingSheets w:val="1"/>
  <w:drawingGridHorizontalSpacing w:val="1"/>
  <w:drawingGridVerticalSpacing w:val="1"/>
  <w:displayHorizontalDrawingGridEvery w:val="1"/>
  <w:displayVerticalDrawingGridEvery w:val="1"/>
  <w:doNotUseMarginsForDrawingGridOrigin/>
  <w:drawingGridHorizontalOrigin w:val="1"/>
  <w:drawingGridVerticalOrigin w:val="1"/>
  <w:doNotShadeFormData/>
  <w:noPunctuationKerning/>
  <w:characterSpacingControl w:val="doNotCompress"/>
  <w:printTwoOnOne/>
  <w:strictFirstAndLastChars/>
  <w:noLineBreaksAfter w:lang="" w:val="string"/>
  <w:noLineBreaksBefore w:lang="" w:val="string"/>
  <w:savePreviewPicture/>
  <w:doNotValidateAgainstSchema/>
  <w:saveInvalidXml/>
  <w:ignoreMixedContent/>
  <w:alwaysShowPlaceholderText/>
  <w:doNotDemarcateInvalidXml/>
  <w:saveXmlDataOnly/>
  <w:useXSLTWhenSaving/>
  <w:saveThroughXslt/>
  <w:showXMLTags/>
  <w:alwaysMergeEmptyNamespace/>
  <w:updateFields/>
  <w:hdrShapeDefaults>
   <!--any element-->
  </w:hdrShapeDefaults>
  <w:footnotePr>
   <w:pos w:val="pageBottom"/>
   <w:numFmt w:val="decimal"/>
   <w:numStart w:val="1"/>
   <w:numRestart w:val="continuous"/>
   <w:footnote w:id="1"/>
  </w:footnotePr>
  <w:endnotePr>
   <w:pos w:val="sectEnd"/>
   <w:numFmt w:val="decimal"/>
   <w:numStart w:val="1"/>
   <w:numRestart w:val="continuous"/>
   <w:endnote w:id="1"/>
  </w:endnotePr>
  <w:compat>
   <w:useSingleBorderforContiguousCells/>
   <w:wpJustification/>
   <w:noTabHangInd/>
   <w:noLeading/>
   <w:spaceForUL/>
   <w:noColumnBalance/>
   <w:balanceSingleByteDoubleByteWidth/>
   <w:noExtraLineSpacing/>
   <w:doNotLeaveBackslashAlone/>
   <w:ulTrailSpace/>
   <w:doNotExpandShiftReturn/>
   <w:spacingInWholePoints/>
   <w:lineWrapLikeWord6/>
   <w:printBodyTextBeforeHeader/>
   <w:printColBlack/>
   <w:wpSpaceWidth/>
   <w:showBreaksInFrames/>
   <w:subFontBySize/>
   <w:suppressBottomSpacing/>
   <w:suppressTopSpacing/>
   <w:suppressSpacingAtTopOfPage/>
   <w:suppressTopSpacingWP/>
   <w:suppressSpBfAfterPgBrk/>
   <w:swapBordersFacingPages/>
   <w:convMailMergeEsc/>
   <w:truncateFontHeightsLikeWP6/>
   <w:mwSmallCaps/>
   <w:usePrinterMetrics/>
   <w:doNotSuppressParagraphBorders/>
   <w:wrapTrailSpaces/>
   <w:footnoteLayoutLikeWW8/>
   <w:shapeLayoutLikeWW8/>
   <w:alignTablesRowByRow/>
   <w:forgetLastTabAlignment/>
   <w:adjustLineHeightInTable/>
   <w:autoSpaceLikeWord95/>
   <w:noSpaceRaiseLower/>
   <w:doNotUseHTMLParagraphAutoSpacing/>
   <w:layoutRawTableWidth/>
   <w:layoutTableRowsApart/>
   <w:useWord97LineBreakRules/>
   <w:doNotBreakWrappedTables/>
   <w:doNotSnapToGridInCell/>
   <w:selectFldWithFirstOrLastChar/>
   <w:applyBreakingRules/>
   <w:doNotWrapTextWithPunct/>
   <w:doNotUseEastAsianBreakRules/>
   <w:useWord2002TableStyleRules/>
   <w:growAutofit/>
   <w:useFELayout/>
   <w:useNormalStyleForList/>
   <w:doNotUseIndentAsNumberingTabStop/>
   <w:useAltKinsokuLineBreakRules/>
   <w:allowSpaceOfSameStyleInTable/>
   <w:doNotSuppressIndentation/>
   <w:doNotAutofitConstrainedTables/>
   <w:autofitToFirstFixedWidthCell/>
   <w:underlineTabInNumList/>
   <w:displayHangulFixedWidth/>
   <w:splitPgBreakAndParaMark/>
   <w:doNotVertAlignCellWithSp/>
   <w:doNotBreakConstrainedForcedTable/>
   <w:doNotVertAlignInTxbx/>
   <w:useAnsiKerningPairs/>
   <w:cachedColBalance/>
  </w:compat>
  <w:docVars>
   <w:docVar w:name="string" w:val="string"/>
  </w:docVars>
  <w:rsids>
   <w:rsidRoot w:val="0FB7"/>
   <w:rsid w:val="0FB7"/>
  </w:rsids>
  <m:mathPr>
   <m:mathFont/>
   <m:brkBin/>
   <m:brkBinSub/>
   <m:smallFrac/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="1"/>
   <m:rMargin m:val="1"/>
   <m:defJc/>
   <m:preSp m:val="1"/>
   <m:postSp m:val="1"/>
   <m:interSp m:val="1"/>
   <m:intraSp m:val="1"/>
   <m:wrapIndent m:val="1"/>
   <m:intLim m:val="undOvr"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr>
  <w:uiCompat97To2003/>
  <w:attachedSchema w:val="string"/>
  <w:themeFontLang/>
  <w:clrSchemeMapping/>
  <w:doNotIncludeSubdocsInStats/>
  <w:doNotAutoCompressPictures/>
  <w:forceUpgrade/>
  <w:captions>
   <w:caption w:name="string"/>
   <w:autoCaptions>
     <w:autoCaption w:name="string" w:caption="string"/>
   </w:autoCaptions>
  </w:captions>
  <w:readModeInkLockDown w:actualPg="true" w:w="1" w:h="1" w:fontSz="1"/>
  <w:smartTagType/>
  <sl:schemaLibrary>
   <sl:schema/>
  </sl:schemaLibrary>
  <w:shapeDefaults>
   <!--any element-->
  </w:shapeDefaults>
  <w:doNotEmbedSmartTags/>
  <w:decimalSymbol w:val="string"/>
  <w:listSeparator w:val="string"/>
</w:settings>

Site developed and hosted by Datypic, Inc.

Please report errors or comments about this site to contrib@functx.com